Zásady ochrany osobních údajů

Společnost 101 CK ZEMEK, s.r.o., se sídlem Boleslavská 31, 250 02 Stará Boleslav, IČO: 61682039, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36794, (dále“CKZ“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.CHORVATSKOzaBABKU.cz; www.ChorvatskoExclusive.cz; www.CHORVATSKOzaBABKU.sk; www.DovolenaSLOVINSKO.com informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady doplňují „Všeobecné podmínky prodeje zájezdů cestovní kanceláře 101 CK ZEMEK, s.r.o. (dále jen CKZ).

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu : info@101ckzemek.cz

 

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Kontakt:
V okamžiku, kdy nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení
 2. telefonní číslo
 3. emailová adresa
 4. název obchodní firmy
 5. adresa nebo sídlo společnosti
 6. identifikační číslo a daňové identifikační číslo

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

2. Objednání služeb:
Když si na našich webových stránkách zakoupíte zájezd nebo jiné námi nabízené služby, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:

 1. Vaše jméno a příjmení
 2. bydliště
 3. datum narození
 4. typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu a datum jeho expirace
 5. bankovní spojení
 6. e-mailová adresa
 7. telefonní číslo
 8. číslo rezervace
 9. údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích, pokud nám je sdělíte
 10. údaje o platbě

3. Osobní údaje zpracované za účelem plnění smlouvy:

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy. V případě, že u nás nakoupíte, zašleme Vám o uskutečněném nákupu do Vaší emailové schránky potvrzení o nákupu služeb.

Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží nebo služby, Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.

4. Marketingový souhlas:
Udělíte-li nám k tomu Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie zpracovávat taktéž pro následující účel:

 • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování a zasílání personalizovaných obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb správce a produktů a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim předchozím nákupům, preferencím, věku, regionu, či jinak uzpůsobených za účelem výběru produktů a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám. Tato sdělení mohou být zasílána prostřednictvím e-mailu, poštou,SMS, MMS či sdělena telefonicky;

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

5. Cookies
Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 1. IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet)
 2. operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení
 3. prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení
 4. adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web

6. Další analytické nástroje
Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy a dobu strávenou na webových stránkách. Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs . Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje zpracovává jako správce naše CKZ. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování a to  za účelem splnění smlouvy a realizaci všech objednaných služeb. Osobní údaje mohou být předány:

 1. poskytovatelům ubytování, dopravním společnostem včetně zajišťovaných transferových služeb
 2. technickým průvodcům a delegátům
 3. pojišťovně Union, a.s. v případě, že máte sjednané komplexní cestovní pojištění
 4. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery

Identifikace poskytovatelů výše zmíněných subdodavatelů jsou uvedeny ve Vašem kompletním odbavení–pokynech pro Vaši cestu a pobyt, které k zájezdu obdržíte.

8. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o archivaci.

Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@101ckzemek.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

9. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) 

Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.

b) 

Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

c) 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

d) 

Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: účel zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

e) 

Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

Tyto zásady jsou platné od 25.5.2018

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.