Všeobecné podmínky prodeje zájezdů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

http://www.chorvatskozababku.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 

 

101 CK Zemek s.r.o.; Mělnická 31; 250 01 Stará Boleslav, Tel: 326 912 106 Fax: 326 611 179 Tel/Fax: 326 911 323,

Firma zapsána u KOS v Praze, oddíl C, vložka 36794;  IČO: 61682039 DIČ: CZ61682039; e-mail: info@101ckzemek.cz  

http://www.chorvatskozabaku.cz, www.chorvatskoexclusive.cz 

č.účtu 423400399/0800; 4200538735/6800                     

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

101 CK ZEMEK s.r.o.

(dále jen CKZ)

I. Úvod

1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy pro účast na pobytech a zájezdech, založené příslušnou smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi CK 101 Cestovní kancelář ZEMEK, s.r.o., Brandýs n/L. - Stará Boleslav, Mělnická 31, PSČ 250 02, IČO: 616 82 039, tel.: +420 326 911 323, +420 326 912 106 email: info@101ckzemek.cz (blíže též v sekci „Kontakty“) a uživatelem služeb (dále jen zákazník) v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pro služby cestovního ruchu se smluvní vztah dále řídí zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Veškeré právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších právních předpisů.

2. CKZ organizuje standardní zájezdy/pobyty s předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce dle dohody. Pro účastníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

 

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Smlouva o zájezdu –Smlouvou o zájezdu se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Smlouva o zájezdu musí být písemná.

Zájezd – předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc.

Služba cestovního ruchu – takovou službou se rozumí: doprava, ubytování, jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy či ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejich cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

Pobyt – není zájezd, jedná se o jednotlivou službu cestovního ruchu, kterou CK nabízí zákazníkovi

Provozovatel cestovní kanceláře – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník, který je spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Zákazník, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (zejména podnikatel).

Všeobecné podmínky - jsou součástí uzavřené smlouvy. Zákazník je těmito podmínkami vázán momentem vzniku smlouvy. Na tyto podmínky je zákazník upozorněn v procesu uzavírání smlouvy a má tak možnost se s nimi seznámit.

III. Předmět podmínek

1. Předmětem těchto „Všeobecných podmínek“ je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi CKZ jako pořadatelem zájezdu/pobytu a zákazníkem jako účastníkem zájezdu/pobytu.

2. Pokud jsou ve smlouvě o zájezdu zákazníka uvedeny a CKZ akceptovány podmínky smlouvy odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené

v přihlášce.

 

IV. Rezervace zájezdu/pobytu, uzavření smlouvy o zájezdu

1. Rezervace účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ provádí zákazník telefonicky, prostřednictvím webových stránek CKZ nebo osobně v provozovnách CKZ, případně u autorizovaných obchodních zástupců CKZ. K uzavření smlouvy o účasti zákazníka na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ, případně jiné smlouvy s obdobným obsahem dochází uzavřením smlouvy o zájezdu podpisem zákazníka.

2. Rezervací zájezdu/pobytu bez splnění dalších podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nevzniká smlouva o zájezdu mezi CKZ a zákazníkem.

3. Přihláška zákazníka k účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ obsahuje osobní údaje zákazníka, vymezení zájezdu/pobytu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu/pobytu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu/pobytu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů, uvedených na přihlášce.

4. Nárok zákazníka na účast na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ, který je předmětem uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a CKZ, vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu/pobytu za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.

5. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na přihlášce ručí podepisující zákazník na základě jejich zplnomocnění. U osob mladších patnácti let je účast na zájezdu/pobytu CKZ podmíněna doprovodem a dohledem dospělého účastníka.

6. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy (druh dopravního prostředku), údaje o trase cesty, specifikace stravování, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu/pobytu, vyplývají z katalogu zájezdu/pobytů CKZ, který má zákazník k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu CKZ nejsou,

budou uvedeny přímo v přihlášce k účasti na zájezdu/pobytu CKZ.

 

V. Cena zájezdu/pobytu

1. Cena zájezdu/pobytu je stanovena v souladu s katalogem zájezdů/pobytů vydávaným CKZ.

2. Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd/pobyt přesně stanoveny v katalogu CKZ, případně blíže specifikovány v přihlášce k zájezdu/pobytu.

3. Cena zájezdu/pobytu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka (zpravidla ve výši 50% z ceny zájezdu/pobytu) je splatná do 10 dnů po vyplnění cestovní smlouvy a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu/pobytu je splatná nejpozději 5 týdnů před počátkem zájezdu/pobytu. Pokud by s ohledem na datum uzavření cestovní smlouvy v době splatnosti zálohy nastala zároveň i splatnost doplatku ceny zájezdu/pobytu, je cena zájezdu/pobytu splatná společně se zálohou.

4. Pokud dojde k vyplnění smlouvy o zájezdu v době kratší než 5 týdnů před zahájením zájezdu/pobytu, je cena zájezdu/pobytu splatná jednorázově do 10 dnů od vyplnění a podpisu

smlouvy o zájezdu. Cena zájezdu/pobytu musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu/pobytu.

5. Zákazník je povinen uhradit splátky ceny zájezdu/pobytu cestovní kanceláři CKZ. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CKZ, případně bezhotovostně na účet CKZ), nebo prostřednictvím autorizovaného obchodního zástupce CKZ. V případě úhrady ceny zájezdu/pobytu bezhotovostně převodem na účet se cena, resp. záloha nebo doplatek, považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CKZ.

6. CKZ je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu/pobytu s tím, že tato změna bude uvedena v přihlášce, případně písemně oznámena zákazníkovi.

7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu/pobytu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu/pobytu uhrazena ve stanovené lhůtě, CKZ poskytne zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud i tato dodatečná lhůta marně uplyne, CKZ je oprávněna od smlouvy odstoupit a vzniká ji nárok na standardní odstupné.

 

VI. Změna ceny zájezdu/pobytu

1. CKZ je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu/pobytu, maximálně o 10% z ceny zájezdu/pobytu. CK je povinna přesně stanovit způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu/pobytu uvedená ve smlouvě o zájezdu však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu/pobytu.

2. Cenu zájezdu/pobytu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu/pobytu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu/pobytu.

3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu/pobytu.

 

VII. Informační povinnost CKZ

1. Součástí přihlášky jsou informace CKZ specifikující zejména

a) jméno a telefonní číslo osoby místního delegáta CKZ a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu

b) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu/pobytu.

2. Pokud tyto informace nejsou součástí přihlášky, oznámí je CKZ zákazníkovi písemně alespoň 7 dní před konáním zájezdu/pobytu. Informace zákazník v této lhůtě převezme v sídle CKZ případně u autorizovaného obchodního zástupce, u nějž vyplnil přihlášku, nebo je obdrží na svoji adresu poštou či e-mailem.

 

VIII. Práva a povinnosti zákazníka

1. zákazník je oprávněn :

a) požadovat poskytnutí všech služeb, stanovených taxativně pro každý zájezd/pobyt

b) reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Zjistí-li zákazník v průběhu zájezdu/pobytu drobné vady, odstranitelné v místě, oznámí tuto skutečnost neprodleně zástupci CK nebo recepci tak, aby bylo možné odstranit tyto za doby trvání zájezdu/pobytu. Nelze-li tyto vady odstranit nebo byla-li kvalita služeb nižší než bylo předem dohodnuto, vzniká zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu. Své nároky z reklamace může zákazník také uplatnit po skončení zájezdu u CK a to ve lhůtě do 30 dnů od skončení zájezdu. CK je povinna vyřídit reklamaci do 30 dnů od data podání. Každá uplatněná reklamace (jak v době trvání zájezdu, tak i po jeho skončení) je doprovázena písemným potvrzením CK o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob reklamace požaduje. Dále je CK povinna vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí je CK povinna toto odůvodnit.

V případě, že dojde mezi CK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c) Být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu.

d) Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

2. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CKZ, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CKZ v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

3. Zákazník je povinen:

a) uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,

b) zajistit si platný cestovní doklad, popř. příslušná vstupní víza,

c) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese zákazník,

d) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta,

e) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi či průvodci, zastoupení cestovní kanceláře nebo přímo v sídle CKZ po návratu ze zájezdu (viz VIII.1 b),

f) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

4. V případě reklamace je zákazníkovi vždy doporučeno kontaktovat nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě konání zájezdu.

5. Zákazník je povinen dodržovat podmínky pro ubytování, stravování dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb, které tvoří nedílnou součást těchto podmínek a zákazník byl s nimi seznámen před zahájením čerpání těchto služeb.

6. Zákazník, který bez zavinění cestovní kanceláře nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo při čerpání služeb dle smlouvy o zájezdu poruší obecně závazné právní přepisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen.

7. Oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní zákazníkovi místní delegát cestovní kanceláře. Počínaje doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu zaniká povinnost CKZ poskytovat zákazníkovi jakékoliv služby dle smlouvy o zájezdu mezi oběma stranami uzavřené a dále oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl zákazník účastníkem.

 

IX. Práva a povinnosti CKZ

1. CKZ je oprávněna z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy o zájezdu a navrhnout je zákazníkovi. Navrhne-li CKZ změnu smlouvy o zájezdu, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od smlouvy o zájezdu neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl.VI. těchto podmínek.

2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:

a) nepodstatné změny, které nemají za následek změnu termínu a destinace zájezdu/pobytu, místo ubytování, stravování, dopravy apod.

b) změna programu zájezd/pobytu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním, vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi (uzavření hranic, přírodní katastrofy, legislativní opatření, stávky apod.).

3. CKZ je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd/pobyt zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň 7 dní před plánovaným termínem zahájení zájezdu/pobytu a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny úhrady již zákazníkem poskytnuté. Pokud se zájezd/pobyt z tohoto důvodu neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na volné místo v obdobném zájezdu/pobytu. Fakultativní výlet se může pro nedostatek účastníků zrušit v průběhu pobytu.

4. CKZ je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu/pobytu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu/pobytu náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a poskytnutou

službou. Změna rozsahu služeb odpovídá písemnému zápisu o reklamaci.

5. CKZ se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany zákazníka v průběhu zájezdu/pobytu prostřednictvím místního zástupce cestovní kanceláře-delegáta nebo průvodce vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.

6. Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uplatnit v případech kdy:

a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka

b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná

c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci-např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. osvobozují CKZ od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.

d) U zájezdů/pobytů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“.

e) CKZ neručí za případné zpoždění z technických důvodů, pokud nebylo možno tyto důvody předpokládat a nebyly zanedbány povinnosti CKZ, z důvodů nepříznivého počasí, apod. zajistit plnění všech služeb komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění

v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

 

X. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

1. CKZ je oprávněna od uzavřené smlouvy o zájezdu odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. V případě odstoupení od smlouvy CK ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem zahájení zájezdu, je CK povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. To neplatí v případech, kdy není dosažen minimální počet účastníků zájezdu nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně po ní požadovat.

2. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu/pobytu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy je povinen uhradit CKZ následující stornopoplatky:

- při stornování v období do 61 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 500,- Kč za každou osobu

- při stornování v období od 60 do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 20 % celkové ceny zájezdu/pobytu

- při stornování v období od 30 do 15 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 50 % celkové ceny zájezdu/pobytu

- při stornování v období od 14 do 05 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 80 % celkové ceny zájezdu/pobytu

- při stornování v období 4 dny a méně před začátkem zájezdu/pobytu: 100 % celkové ceny zájezdu/pobytu

Nárok na zaplacení smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu z důvodů porušení povinnosti CK dle smlouvy o zájezdu, všeobecných smluvních podmínek nebo zákona. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, tedy cena včetně všech objednaných fakultativních služeb. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj; obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu/pobytu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu/pobytu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd/pobyt). Pokud se zákazník nedostaví na zájezd/pobyt nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze zájezdu/pobytu vyloučen, má CKZ nárok na úhradu plné ceny zájezdu/pobytu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu/pobytu svévolně zruší část zájezdu/pobytu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. V případě změny jména zákazníka nebo jiné závažné změně údajů na přihlášce účtuje CKZ poplatek 500,- Kč. Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CKZ tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek:

- při změně ubytování nebo termínu v období do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu 500,- Kč za osobu a změnu

- při změně ubytování nebo termínu v období 30 dnů a méně před začátkem zájezdu/pobytu ve výši odpovídající stornopoplatku.

 

XI. Pojištění

Povinné smluvní pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb.

1. CKZ uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CKZ z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu/pobytu

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu/pobytu v případě, že se zájezd/pobyt neuskutečnil, nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu/pobytu a cenou částečně poskytnutého zájezdu/pobytu v případě, že se zájezd/pobyt uskutečnil pouze z části.

2. CKZ je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/pobytu.

3. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu/pobytu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Cestovní pojištění zákazníka.

1. U zájezdů/pobytů u nichž není uvedeno, že v ceně je obsaženo cestovní pojištění, CKZ doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat zejména následující rizika: zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu/pobytu.

2. V takových případech pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CKZ v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu.V případě pojistných událostí CKZ poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.

3. Pokud dojde k poškození či ztrátě zavazadla během přepravy je zákazník povinen nahlásit to neprodleně po ukončení přepravy na příslušném místě a sepsat protokol o poškození či ztrátě zavazadla, který je nezbytný pro další jednání zákazníka a přepravce.

4. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících

4.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem o účetnictví  a archivaci nutných dokladů.

4.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 4.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

4.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@101ckzemek.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

4.5. Výše uvedená ustanovení čl. 4 platí ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

4.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

  1. Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  2. Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
  3. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  4. Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: účel zpracování; kategorie osobních údajů, které zpracovává, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  5. Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

 

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích CKZ o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku. CKZ je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.

Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají platnosti dnem 21.5.2018