Všeobecné podmínky prodeje zájezdů

101 CK Zemek s.r.o.; Mělnická 31; 250 01 Stará Boleslav, Tel: 326 912 106 Fax: 326 611 179 Tel/Fax: 326 911 323,

Firma zapsána u KOS v Praze, oddíl C, vložka 36794;  IČO: 61682039 DIČ: CZ61682039; e-mail: info@101ckzemek.cz  

http://www.chorvatskozabaku.cz, www.chorvatskoexclusive.cz 

č.účtu 423400399/0800; 4200538735/6800                     

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE 101 CK ZEMEK s.r.o.

(dále jen CKZ)

I. Úvod

1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy pro účast na pobytech a zájezdech, založené příslušnou smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi CK 101 Cestovní kancelář ZEMEK, s.r.o., Brandýs n/L. - Stará Boleslav, Mělnická 31, PSČ 250 02, IČO: 616 82 039, tel.: +420 326 911 323, +420 326 912 106 email: info@101ckzemek.cz (blíže též v sekci „Kontakty“) a uživatelem služeb (dále jen zákazník) v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Pro služby cestovního ruchu se smluvní vztah dále řídí zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Veškeré právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších právních předpisů.

2. CKZ organizuje standardní zájezdy/pobyty s předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro individuální zájemce dle dohody. Pro účastníky s individuální dopravou zprostředkovává ubytování včetně dalších služeb  souvisejících s cestovním ruchem.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Smlouva o zájezdu –Smlouvou o zájezdu se provozovatel cestovní kanceláře zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Smlouva o zájezdu musí být písemná.

Zájezd – předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc.

Služba cestovního ruchu – takovou službou se rozumí: doprava, ubytování, jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy či ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejich cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

Pobyt – není zájezd, jedná se o jednotlivou službu cestovního ruchu, kterou CK nabízí zákazníkovi

Provozovatel cestovní kanceláře – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník, který je spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Zákazník, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (zejména podnikatel).

Všeobecné podmínky - jsou součástí uzavřené smlouvy. Zákazník je těmito podmínkami vázán momentem vzniku smlouvy. Na tyto podmínky je zákazník upozorněn v procesu uzavírání smlouvy a má tak možnost se s nimi seznámit.

III. Předmět podmínek

1. Předmětem těchto „Všeobecných podmínek“ je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi CKZ jako pořadatelem zájezdu/pobytu a zákazníkem jako účastníkem zájezdu/pobytu.

2. Pokud jsou ve smlouvě o zájezdu zákazníka uvedeny a CKZ akceptovány podmínky smlouvy odlišné od obecné úpravy dané těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje uvedené

v přihlášce.

IV. Rezervace zájezdu/pobytu, uzavření smlouvy o zájezdu

1. Rezervace účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ provádí zákazník telefonicky, prostřednictvím webových stránek CKZ nebo osobně v provozovnách CKZ, případně u autorizovaných obchodních zástupců CKZ. K uzavření smlouvy o účasti zákazníka na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ, případně jiné smlouvy s obdobným obsahem dochází uzavřením smlouvy o zájezdu podpisem zákazníka.

2. Rezervací zájezdu/pobytu bez splnění dalších podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami nevzniká smlouva o zájezdu mezi CKZ a zákazníkem.

3. Přihláška zákazníka k účasti na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ obsahuje osobní údaje zákazníka, vymezení zájezdu/pobytu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu/pobytu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu/pobytu včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy. Zákazník odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů, uvedených na přihlášce.

4. Nárok zákazníka na účast na zájezdu/pobytu pořádaném CKZ, který je předmětem uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a CKZ, vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu/pobytu za podmínek stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.

5. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na přihlášce ručí podepisující zákazník na základě jejich zplnomocnění. U osob mladších patnácti let je účast na zájezdu/pobytu CKZ podmíněna doprovodem a dohledem dospělého účastníka.

6. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, specifikace dopravy (druh dopravního prostředku), údaje o trase cesty, specifikace stravování, jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu/pobytu, vyplývají z katalogu zájezdu/pobytů CKZ, který má zákazník k dispozici. Pokud tyto údaje uvedeny v katalogu CKZ nejsou,

budou uvedeny přímo v přihlášce k účasti na zájezdu/pobytu CKZ.

V. Cena zájezdu/pobytu

1. Cena zájezdu/pobytu je stanovena v souladu s katalogem zájezdů/pobytů vydávaným CKZ.

2. Cena zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd/pobyt přesně stanoveny v katalogu CKZ, případně blíže specifikovány v přihlášce k zájezdu/pobytu.

3. Cena zájezdu/pobytu je splatná ve dvou splátkách, z nichž první zálohová splátka (zpravidla ve výši 50% z ceny zájezdu/pobytu) je splatná do 10 dnů po vyplnění cestovní smlouvy a druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu/pobytu je splatná nejpozději 5 týdnů před počátkem zájezdu/pobytu. Pokud by s ohledem na datum uzavření cestovní smlouvy v době splatnosti zálohy nastala zároveň i splatnost doplatku ceny zájezdu/pobytu, je cena zájezdu/pobytu splatná společně se zálohou.

4. Pokud dojde k vyplnění smlouvy o zájezdu v době kratší než 5 týdnů před zahájením zájezdu/pobytu, je cena zájezdu/pobytu splatná jednorázově do 10 dnů od vyplnění a podpisu

smlouvy o zájezdu. Cena zájezdu/pobytu musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu/pobytu.

5. Zákazník je povinen uhradit splátky ceny zájezdu/pobytu cestovní kanceláři CKZ. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CKZ, případně bezhotovostně na účet CKZ), nebo prostřednictvím autorizovaného obchodního zástupce CKZ. V případě úhrady ceny zájezdu/pobytu bezhotovostně převodem na účet se cena, resp. záloha nebo doplatek, považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CKZ.

6. CKZ je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu/pobytu s tím, že tato změna bude uvedena v přihlášce, případně písemně oznámena zákazníkovi.

7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu/pobytu nebo při jednorázové úhradě cena zájezdu/pobytu uhrazena ve stanovené lhůtě, CKZ poskytne zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud i tato dodatečná lhůta marně uplyne, CKZ je oprávněna od smlouvy odstoupit a vzniká ji nárok na standardní odstupné.

VI. Změna ceny zájezdu/pobytu

1. CKZ je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu/pobytu, maximálně o 10% z ceny zájezdu/pobytu. CK je povinna přesně stanovit způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena zájezdu/pobytu uvedená ve smlouvě o zájezdu však nesmí být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu/pobytu.

2. Cenu zájezdu/pobytu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu/pobytu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu/pobytu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu/pobytu.

3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu/pobytu.

VII. Informační povinnost CKZ

1. Součástí přihlášky jsou informace CKZ specifikující zejména

a) jméno a telefonní číslo osoby místního delegáta CKZ a adresu a telefonní číslo zastupitelského úřadu

b) informace o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od smlouvy o zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu/pobytu.

2. Pokud tyto informace nejsou součástí přihlášky, oznámí je CKZ zákazníkovi písemně alespoň 7 dní před konáním zájezdu/pobytu. Informace zákazník v této lhůtě převezme v sídle CKZ případně u autorizovaného obchodního zástupce, u nějž vyplnil přihlášku, nebo je obdrží na svoji adresu poštou či e-mailem.

VIII. Práva a povinnosti zákazníka

1. zákazník je oprávněn :

a) požadovat poskytnutí všech služeb, stanovených taxativně pro každý zájezd/pobyt

b) reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Zjistí-li zákazník v průběhu zájezdu/pobytu drobné vady, odstranitelné v místě, oznámí tuto skutečnost neprodleně zástupci CK nebo recepci tak, aby bylo možné odstranit tyto za doby trvání zájezdu/pobytu. Nelze-li tyto vady odstranit nebo byla-li kvalita služeb nižší než bylo předem dohodnuto, vzniká zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu. Své nároky z reklamace může zákazník také uplatnit po skončení zájezdu u CK a to ve lhůtě do 30 dnů od skončení zájezdu. CK je povinna vyřídit reklamaci do 30 dnů od data podání. Každá uplatněná reklamace (jak v době trvání zájezdu, tak i po jeho skončení) je doprovázena písemným potvrzením CK o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob reklamace požaduje. Dále je CK povinna vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě jejího zamítnutí je CK povinna toto odůvodnit.

V případě, že dojde mezi CK a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c) Být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně zájezdu.

d) Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

2. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CKZ, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud takové náklady CKZ v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

3. Zákazník je povinen:

a) uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek,

b) zajistit si platný cestovní doklad, popř. příslušná vstupní víza,

c) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese zákazník,

d) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce nebo delegáta,

e) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému místnímu delegátovi či průvodci, zastoupení cestovní kanceláře nebo přímo v sídle CKZ po návratu ze zájezdu (viz VIII.1 b),

f) uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

4. V případě reklamace je zákazníkovi vždy doporučeno kontaktovat nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě konání zájezdu.

5. Zákazník je povinen dodržovat podmínky pro ubytování, stravování dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb, které tvoří nedílnou součást těchto podmínek a zákazník byl s nimi seznámen před zahájením čerpání těchto služeb.

6. Zákazník, který bez zavinění cestovní kanceláře nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce nebo poruší ustanovení těchto Všeobecných podmínek nebo při čerpání služeb dle smlouvy o zájezdu poruší obecně závazné právní přepisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen.

7. Oznámení o vyloučení ze zájezdu učiní zákazníkovi místní delegát cestovní kanceláře. Počínaje doručením oznámení o vyloučení ze zájezdu zaniká povinnost CKZ poskytovat zákazníkovi jakékoliv služby dle smlouvy o zájezdu mezi oběma stranami uzavřené a dále oprávnění požadovat úhradu smluvní pokuty za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, a to až do výše ceny zájezdu, jehož byl zákazník účastníkem.

IX. Práva a povinnosti CKZ

1. CKZ je oprávněna z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy o zájezdu a navrhnout je zákazníkovi. Navrhne-li CKZ změnu smlouvy o zájezdu, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve stanovené lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy o zájezdu neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Právo odstoupit od smlouvy o zájezdu neplatí v případě, že předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu dle čl.VI. těchto podmínek.

2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje zejména:

a) nepodstatné změny, které nemají za následek změnu termínu a destinace zájezdu/pobytu, místo ubytování, stravování, dopravy apod.

b) změna programu zájezd/pobytu spočívající v nahrazení programu původního programem náhradním, vyvolaná nepředvídatelnými okolnostmi (uzavření hranic, přírodní katastrofy, legislativní opatření, stávky apod.).

3. CKZ je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu zákazníků zájezd/pobyt zrušit. O tom je povinna zákazníka informovat alespoň 7 dní před plánovaným termínem zahájení zájezdu/pobytu a neprodleně vrátit zákazníkovi všechny úhrady již zákazníkem poskytnuté. Pokud se zájezd/pobyt z tohoto důvodu neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na volné místo v obdobném zájezdu/pobytu. Fakultativní výlet se může pro nedostatek účastníků zrušit v průběhu pobytu.

4. CKZ je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu/pobytu; pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu/pobytu náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a poskytnutou

službou. Změna rozsahu služeb odpovídá písemnému zápisu o reklamaci.

5. CKZ se zavazuje v případě oprávněných stížností ze strany zákazníka v průběhu zájezdu/pobytu prostřednictvím místního zástupce cestovní kanceláře-delegáta nebo průvodce vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění odpovídajících náhradních řešení.

6. Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uplatnit v případech kdy:

a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání zákazníka

b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná

c) nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci – za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb. Okolnosti vyšší moci-např. extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod. osvobozují CKZ od úplného nebo částečného plnění a poskytnutí finančního odškodnění.

d) U zájezdů/pobytů do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze reklamovat eventuální zkrácení „pobytu“.

e) CKZ neručí za případné zpoždění z technických důvodů, pokud nebylo možno tyto důvody předpokládat a nebyly zanedbány povinnosti CKZ, z důvodů nepříznivého počasí, apod. zajistit plnění všech služeb komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění

v úvahu. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.

X. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

1. CKZ je oprávněna od uzavřené smlouvy o zájezdu odstoupit jen v případech výslovně uvedených těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy. V případě odstoupení od smlouvy CK ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem zahájení zájezdu, je CK povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. To neplatí v případech, kdy není dosažen minimální počet účastníků zájezdu nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně po ní požadovat.

2. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu/pobytu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy je povinen uhradit CKZ následující stornopoplatky:

- při stornování v období do 61 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 500,- Kč za každou osobu

- při stornování v období od 60 do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 20 % celkové ceny zájezdu/pobytu

- při stornování v období od 30 do 15 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 50 % celkové ceny zájezdu/pobytu

- při stornování v období od 14 do 05 dne před začátkem zájezdu/pobytu: 80 % celkové ceny zájezdu/pobytu

- při stornování v období 4 dny a méně před začátkem zájezdu/pobytu: 100 % celkové ceny zájezdu/pobytu

Nárok na zaplacení smluvní pokuty CK nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu z důvodů porušení povinnosti CK dle smlouvy o zájezdu, všeobecných smluvních podmínek nebo zákona. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena, tedy cena včetně všech objednaných fakultativních služeb. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj; obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob. Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu/pobytu. Do počtu dnů se nezapočítává den začátku zájezdu/pobytu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd/pobyt). Pokud se zákazník nedostaví na zájezd/pobyt nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze zájezdu/pobytu vyloučen, má CKZ nárok na úhradu plné ceny zájezdu/pobytu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu/pobytu svévolně zruší část zájezdu/pobytu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby. V případě změny jména zákazníka nebo jiné závažné změně údajů na přihlášce účtuje CKZ poplatek 500,- Kč. Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CKZ tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek:

- při změně ubytování nebo termínu v období do 31 dne před začátkem zájezdu/pobytu 500,- Kč za osobu a změnu

- při změně ubytování nebo termínu v období 30 dnů a méně před začátkem zájezdu/pobytu ve výši odpovídající stornopoplatku.

XI. Pojištění

Povinné smluvní pojištění CK dle zák. č. 159/1999 Sb.

1. CKZ uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CKZ z důvodu svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu/pobytu

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu/pobytu v případě, že se zájezd/pobyt neuskutečnil, nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu/pobytu a cenou částečně poskytnutého zájezdu/pobytu v případě, že se zájezd/pobyt uskutečnil pouze z části.

2. CKZ je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/pobytu.

3. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky pokud je tato doprava součástí zájezdu/pobytu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

Cestovní pojištění zákazníka.

1. U zájezdů/pobytů u nichž není uvedeno, že v ceně je obsaženo cestovní pojištění, CKZ doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat zejména následující rizika: zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu/pobytu.

2. V takových případech pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CKZ v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu.V případě pojistných událostí CKZ poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod., veškeré náklady hradí pojišťovna.

3. Pokud dojde k poškození či ztrátě zavazadla během přepravy je zákazník povinen nahlásit to neprodleně po ukončení přepravy na příslušném místě a sepsat protokol o poškození či ztrátě zavazadla, který je nezbytný pro další jednání zákazníka a přepravce.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích CKZ o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku. CKZ je oprávněna tyto podmínky v případě změny rozhodujících skutečností adekvátním způsobem upravit.

Tyto „Všeobecné podmínky“ nabývají platnosti dnem 1.4.2016.